Algemene verkoopsvoorwaarden webshop LE BEL OBJET bvba

 

Ondernemingsgegevens

LE BEL OBJET bvba

Savoyestraat, 13 te 3000 Leuven

info@lebelobjet.be
+3216470645

BE 0895.793.713

LE BEL OBJET bvba, Miereberg, 11 te 3150 Haacht RPR Leuven[

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Le Bel Objet, een bvba met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Miereberg, 11, BTW BE 0895.793.713, RPR Leuven, verkoper biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Le Bel Objet moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Le Bel Objet aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De Sokkels van alle artikelen zijn in de prijs inbegrepen. Wanneer dit niet het geval zou zijn, wordt dit uitdrukkelijk vermeld bij het artikel.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Le Bel Objet niet. Le Bel Objet is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Le Bel Objet is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Le Bel Objet. Le Bel Objet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Elk artikel is steeds vergezeld van een foto, korte en/of uitgebreide omschrijving, afmeting, gewicht en de prijs. De afgebeelde foto’s zijn van het artikel dat u zal geleverd worden en geen gelijkaardig of zoveelste artikel in een reeks. Dus “what you see is what you get”. Indien het toeval een rol zou spelen en meerdere kopers gelijktijdig bestellen dan is de keuze gemaakt op basis van foto’s van het artikel die reeds verkocht zijn. Dit zou verkeerd zijn en omdat wij het WYSIWYG principe willen respecteren, zullen wij in dat geval de koper nieuwe foto’s bezorgen per e-mail van een ander en gelijkaardig artikel. Wij vragen dan eerst (voor de verzending plaats heeft) zijn goedkeuring of de bestelling voldoet aan zijn wensen.

Sommige artikelen (bijv. halskettingen) worden gedemonteerd om het verzenden veiliger te maken door losse onderdelen apart te verpakken. Het is aan de koper om na het uitpakken deze opnieuw samen te stellen.

Zeker van belang is te weten dat vele artikelen uit vreemde stammen reeds in gebruik werden genomen door de lokale bevolking en/of sporen van gebruik kunnen vertonen.

Voor de meesten onder u zal deze procedure geen geheimen meer hebben maar voor sommigen die pas kennis maken met het online shoppen zullen wij u graag met de volgende beschrijving.

Hebt u een keuze gemaakt uit het assortiment en wenst u over te gaan tot de aankoop, klik dan op de knop “In Winkelmand”. Klikt u op “Winkelmand Bekijken” dan krijgt u een overzicht van uw aankopen met de prijs. Hebt u beslist uw aankopen af te ronden en wilt u betalen, ga dan verder met de knop “Afrekenen”. Vul uw factuurgegevens in op het formulier. Als u van ons een korting gekregen hebt dan geeft u de kortingscode in, anders gaat u gewoon verder. Bekijk nog even of uw bestelling volledig is en kies een kaart waarmee u de betaling wilt regelen. Ga door naar betalen met de knop “ Bestelling Plaatsen”.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express, …)
  • via bankkaart (Bancontact)

 

Le Bel Objet is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Benelux, behalve voor artikelen die een speciaal vervoer vereisen.

Alle zendingen worden GRATIS verzonden met Bpost of koerier. Voor artikelen waarvan wij vinden dat die een speciaal vervoer nodig hebben omwille van hun broosheid, gewicht, grote waarde en volume, zetten wij ons eigen en GRATIS transport in.  In de webshop zal vermeld worden bij het artikel in kwestie of een speciaal vervoer van toepassing is. Voor de verzendingen per Bpost of koerier bedraagt de leveringstermijn 2 à 3 dagen. Het transport met eigen vervoer is afhankelijk van onze planning. 

Het speciaal vervoer is enkel toepasselijk in België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Le Bel Objet via email.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Klant was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Le Bel Objet.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Le Bel Objet te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Le Bel Objet.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag volgend op de levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Le Bel Objet met maatschappelijke zetel 3150 Haacht, Miereberg, 11 –  info@lebelobjet.be  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post,  of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Le Bel Objet heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Le Bel Objet Miereberg, 11  3150 Haacht. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Goederen die niet door de post teruggezonden kunnen worden (meubels en artikelen van een grote omvang en/of van grote waarde die door ons eigen vervoer geleverd werden), worden door ons opgehaald tegen een vast bedrag van 100 € dat vooraf dient betaald te worden op rekening BE39 7340 2682 1519 op naam van Le Bel Objet bvba.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Le Bel Objet zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Le Bel Objet alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Le Bel Objet op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Le Bel Objet wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Le Bel Objet geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Le Bel Objet betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Le Bel Objet geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • overeenkomsten waarbij de Klant Le Bel Objet specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Le Bel Objet, klantendienst  en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Le Bel Objet.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Le Bel Objet zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

Le Bel Objet is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495 18 50 27, via e-mail op info@leblobjet.be of per post op het volgende adres Le Bel Objet Miereberg, 11  3150 Haacht. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Le Bel Objet beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Le Bel Objet zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Le Bel Objet respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

De gegevens die in ons bezit zijn van de Klant, worden gebruikt om de afgesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de bestelling te kunnen verwerken, om promoties van onze artikelen mee te delen via email en om de Klant te kunnen meedelen wanneer hij het aankoopbedrag van 700 € heeft bereikt om aanspraak te kunnen maken op een permanente korting van 10%.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Le Bel Objet Miereberg, 11  3150  Haacht  en emailadres: info@lebelobjet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Le Bel Objet Miereberg, 11  3150  Haacht  en emailadres: info@lebelobjet.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Momenteel heeft de website van Le Bel Objet geen afgeschermd gedeelte waarvoor moet ingelogd worden. Indien dit het geval wordt, zal de Klant hiervan verwittigd worden. In dat geval is de Klant  zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Le Bel Objet heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Le Bel Objet houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@lebelobjet.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Momenteel maakt Le Bel Objet geen gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Le Bel Objet om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Le Bel Objet Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).